Ruimtelijke onderbouwing

Voor bestemmingsplanwijzigingen verzorgen wij ruimtelijke onderbouwingen. In deze onderbouwing worden de effecten van de bestaande en nieuwe situatie op de omgeving geanalyseerd met diverse onderzoeken. De onderstaande onderzoeken kunnen bijvoorbeeld in een ruimtelijke onderbouwing opgenomen worden:

  • archeologie en cultuurhistorie
  • bodem- en waterkwaliteit
  • externe veiligheid
  • flora en fauna
  • geluid
  • geurhinder
  • landschappelijke inpassing
  • luchtkwaliteit
  • verkeer en parkeren