EPG- en MPG-berekening

Bij nieuwbouw moet worden aangetoond dat het gebouw voldoet aan de in het bouwbesluit beschreven minimumeis van de energieprestatie en mileuprestatie. Contek adviseert u hierover en toetst of uw ontwerp voldoet aan de EPC- en MPG-eis.

Per 1 juli 2012 dient de EnergiePrestatie (EPC) van woningen en utiliteitsgebouwen berekend te worden met behulp van de bepalingsmethode volgens NEN-7120. De eisen met betrekking tot energiezuinigheid van gebouwen zijn per 1 januari 2015 gewijzigd. Zowel de EPC als Rc zijn aangescherpt. Het beleid van de overheid is erop gericht dat in tussenstappen naar (bijna) energieneutraal bouwen in 2020 wordt toegewerkt. voor meer informatie over de EPC kunt u terecht bij de RVO

MPG is een afkorting voor MilieuPrestatie Gebouwen en is een milieu eis die de overheid sinds 1 januari 2018 verplicht stelt aan nieuwe woningen en kantoorgebouwen die groter zijn dan 100 m2 BVO (Bruto Vloer Oppervlakte). De bepalingsmethode is gebaseerd op de EN 15804 en de EN 15978, voor meer informatie over deze bepalingsmethode kunt u terecht bij de RVO

Programmatuur:

  • Uniec 2.2 energieprestatie woningbouw en utiliteitsbouw
  • MPGcacl V1.2